Datum zveřejnění: 09.06.2021
Zašlete nám své video, získáte softshellovou bundu a navíc můžete vyhrát mobilní telefon

 

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže (dále také jen „soutěž“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně úplně a jasně upravuje pravidla a
podmínky soutěže.

I. Pořadatel soutěže

1. Pořadatelem soutěže je společnost AGRO-partner s.r.o. se sídlem
Soběslav, Květnová 506/2, PSČ 392 01, IČ: 42406994, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 492 (dále také jen
„pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“).

II. Trvání soutěže

1. Soutěž bude probíhat na území České republiky v době, od 9. června 2021 do 20. června 2021 včetně (dále jen „soutěžní období“).

III. Účast v soutěži

1. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stane osoba, která v průběhu soutěžního období zašle na e-mail marketing@agropartner.cz video, na kterém bude nahraná jedna nebo více osob. Součástí musí být pozdrav a hodnocení servisu Lely Centra Soběslav. Dále musí být součástí videa některá z technologií Lely, která je instalovaná v podniku/farmě, na které má zaměstnanecký poměr, případně je majitelem. Účastník musí být zákazníkem pořadatele. Soutěže se mohou účastnit všichni, kteří odpoví na tipovací otázku "Kolik kilogramů mléka bylo nadojeno na všech Lely Astronautech v České republice v období od 1.5.2021 do 31.5.2021 včetně?" 
2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako „soutěžící").
2. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní
podmínky uvedené v pravidlech.

IV. Princip soutěže, výhry

1. Celkově bude ze soutěžících vybrán 1 výherce hlavní ceny a to ten, který bude nejblíže odpovědi na výše uvedenou tipovací otázku. 
2. Soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou. Do tipovací soutěže se počítá pouze první zaslaný tip.

3. Každý, kdo odešle své video v požadovaném provedení, na výše uvedený e-mail a v uvedeném časovém období, získá zdarma jeden kus softshellové bundy Lely. To znamená jedno video = jedna bunda. Bunda není zasílána všem účastníkům videa, ale pouze odesílateli videa.

4. Výherce tipovací soutěže získá mobilní telefon Xiomi Mi 10 T.

V. Poskytnutí výhry

1. Výherce bude kontaktován prostřednictvím jeho e-mailové adresy, kterou pořadateli poskytne, a vyzván k potvrzení, že je připraven výhru převzít.
2. V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru.

3. Výhra bude všem výhercům zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky, a to do jednoho týdne po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.
4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti.
5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.
6. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude udělena a bude vybrán náhradní výherce. Hlavní výhru následně získá druhý nejbližší tip na tipovací otázku.

VI. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celého soutěžního období.
3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.
4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělené výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Zaslání videa (v závislosti na formě vyžadované dílčí soutěží) dle čl. IV těchto pravidel každý soutěžící uděluje společnosti organizátora a pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v
soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky.
2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele.

3. S videi může pořadatel dále pracovat a využít je v nezměněné podobě během marketingových akcí pořadatele, dále na webových stránkách www.agropartner.cz, www.lely.com/sobeslav, na sociálních médií společnosti, tj. Facebook společnosti AGRO-partner s.r.o., Lely Centra Soběslav, na Instagramu, na TikTiku.

 

Soběslav, dne 9.6.2021