Datum zveřejnění: 06.01.2017
Automatizované dojení je důležitým článkem v potravním řetězci, který definoval vynálezce dojicího automatu, společnost Lely, heslem „Od píce po sklenici mléka“.

Řízení farmy s dojicími automaty vyžaduje odlišný přístup v porovnání s konvenčním způsobem dojení. Jako leader na trhu s plně automatizovaným systémem dojení má firma Lely mnohaleté praktické zkušenosti a výsledky výzkumů, což jí umožňuje poskytovat svým zákazníkům přesně mířené rady pro úspěšné automatizované dojení.

Svobodný pohyb

Základní podmínkou pro úspěšné automatizované dojení je svobodný pohyb krav. Znamená to, že dojnice mají možnost pohybovat se svobodně po stáji, od krmného stolu k robotu, do loží a k napáječkám bez překážek v podobě hrazení či selekčních branek. Svobodný pohyb dojnic zvyšuje ziskovost farmy díky optimální produkci a zdraví zvířat. Dlouhodobé Lely výzkumy na nejrůznějších formách pohybů krav jednoznačně dokazují, že svobodný pohyb se pojí s vyšší mléčnou produkcí, nižší pracovní náročností a sníženým rizikem zánětu mléčné žlázy.

Co se změní automatizací dojení?

V okamžiku, kdy se dojicí automat stane ústředním místem stáje, musí tomu být přizpůsoben i management farmy. V první řadě se po zavedení automatů změní farmářův denní rozvrh. Již není potřeba dvakrát či třikrát denně v přesně stanovené časy dojit krávy. Dojicí automat Lely Astronaut nabízí farmáři možnost sledovat dojnice v jejich vlastním prostředí, kde se mohou chovat tak, jak potřebují a chtějí. Kontrola dojnic je díky mnoha senzorům zjednodušena a případné abnormální chování je ihned zaznamenáno. Díky efektivnímu managementu se pracovní doba zkracuje a stává se flexibilnější a získaný čas lze využít třeba k práci mimo stáj. Dojicí automat nabízí takové informace o dojnicích, které při konvenčním způsobu dojení nelze získat. Díky tomu je možné řídit stádo na úrovni jednotlivých dojnic na principu výjimky, kdy se farmář soustředí pouze na rizikové kusy.

Návštěvnost dojícího automatu

Aby bylo dosaženo dostatečného počtu návštěv automatizovaného dojicího zařízení, musí být toto zařízení snadno dostupné. To je třeba brát v úvahu při plánování umístění dojicího automatu a celkové dispozice stáje. Automat by měl být odkudkoli ze stáje dobře viditelný a snadno dostupný. Zásadní roli hraje volný prostor před automatem. Tato oblast je nejvytíženější částí stáje a jakékoli překážky by mohly narušovat pohyb krav a návštěvnost tohoto zařízení. Druhou důležitou podmínkou je dostatek „volného času“ dojicího automatu (alespoň 10%), aby do něj dojnice mohla vstoupit kdykoliv chce. „Volný čas“ jednoduše označuje dobu, kdy je zařízení volné. V opačném případě nejsou především hierarchicky nízko postavená zvířata dostatečně často dojena, protože si nevybojovala vstup do automatu s výše postavenými kolegyněmi. Třetí neméně důležitou podmínku představuje správně nastavená krmná dávka, která motivuje dojnice navštěvovat dojicí zařízení.

Podpora faremního managementu

Aby byl přechod na automatizované dojení pro farmáře co nejjednodušší, nabízí společnost Lely ke svým produktům i poradenský servis prostřednictvím vlastního oddělení Podpory faremního managementu (FMS - Farm management support). Tato podpora je farmáři k dispozici již před nákupem nové technologie, aby mu vysvětlila všechny změny, které ho po přechodu na nový způsob dojení čekají. Samozřejmostí je také kompletní proškolení jak s novým dojicím zařízením Lely Astronaut a manažerským programem Lely T4C, tak s novým způsobem řízení stáda. Díky Podpoře faremního managementu Lely může farmář získat ze svého dojicího zařízení maximální užitek. Poradce z tohoto neprodejního a netechnického oddělení naleznete v síti tzv. Lely Center. Tito vysoce kvalifikovaní specialisté ve všech oblastech týkajících se chovu skotu získávají své znalosti na firemních školeních, vlastní prací na automatizovaných farmách a výměnou zkušeností s kolegy z celého světa.
S dojicím automatem Lely Astronaut je možné splnit jednotlivým dojnicím všechny jejich potřeby pro optimální zdraví, produkci a pohodu a to bez zvýšené pracovní náročnosti. Základem úspěšné mléčné farmy je totiž zdravá a spokojená dojnice.

Tým rodinné firmy AGRO-partner ze Soběslavi

Publikace ke stažení:  01/2017 - Náš chov - Roboty aneb Jak se řídí farma s dojicími roboty