Datum zveřejnění: 11.05.2020
V našem předchozím článku této série jsme psali o ekonomickém dopadu kulhání. V návaznosti na něj nám tento článek poskytne více informací o příčinách vzniku problémů s končetinami a kulháním, které pomohou snížit výskyt těchto problémů a s tím související náklady.

 

Co je pazneht?

V našem předchozím článku této série jsme hovořili o ekonomickém dopadu kulhání. Aby se účinně snížil výskyt kulhání a souvisejících nákladů, je důležité pochopit příčiny vzniku těchto problémů. Abychom to mohli správně vysvětlit, musíme znát sílu a tlak, které při chůzi hrají roli v anatomii chodidla. V 99 % případů je příčinou kulhání pazneht, především vnější prst zadních končetin. A proč?

V momentě, kdy se kráva pohybuje, jedna noha se zvedne a posouvá dopředu (fáze švihu), zatímco zbylé tři končetiny jsou v kontaktu s podlahou (fáze stojná). Dvě končetiny pevně stojí a třetí posouvá tělo dopředu, takže při chůzi je hmotnost, kterou se končetiny dotýkající podlahy nesou asi dvakrát větší, než když stojí nehybně se všemi čtyřmi končetinami na zemi. Pro krávy o hmotnosti 700 kg to znamená v určitém bodě během jejího pohybu maximální zátěž 400 kg na přední končetině a 300 kg na zadní končetině.

Rozložení hmotnosti

Váha působící na přední končetinu je víceméně rovnoměrně rozložena na oba prsty (obrázek 1a). U zadních končetin však dochází k pozoruhodnému rozdílu: vnější prst nese při chůzi většinu váhy. Tlak, který při dopadu paty, kdy se chodidlo dotkne podlahy vznikne, je vyvíjen na vnější prst a tento tlak pokračuje po zbytek fáze postoje (obrázek 1b). Téměř 80 % hmotnosti je soustředěno na vnější prst zadní končetiny!

 

Obrázek 1. Celková vertikální hmotnost (◦) vyjádřená v Newtonech na kg tělesné hmotnosti a její rozdělení mezi střední (+) a laterální (*) pazneht pro a) přední končetiny a b) zadní končetiny během fáze postoje. U krávy o hmotnosti 600 kg to znamená, že maximální síla je asi 5,5 N / kg x 600 kg = 3 300 N, což je asi 330 kg při 65% fáze postoje.

 

Je známo, že vnější prsty jsou citlivější na infekční onemocnění jako je digitální dermatitida, prasklina (porušení) bílé čáry, chodidlový vřed (vřed stěny, špičky paznehtu, Rusterholzův vřed). To lze vysvětlit anatomií prstů. Oblast rohové patky je tvořena nejměkčí rohovinou, chodidlové plochy jsou tvořeny pevnější rohovinou a z nejpevnější rohoviny jsou rohové stěny (vnější i vnitřní). Obsah keratinu je vyšší v rohovině předních končetin. Rohovina nemocných krav je ještě měkčí, jelikož chodidlo se snaží nadměrným růstem rohoviny zpevnit chodidlovou plochu ve snaze vypořádat se s těmito obtížemi. Proto je důležitá pravidelná úprava paznehtů.

 

Obrázek 2: anatomie prstů

 

Heel bulb (rohová patka), interdigital (meziprstí paznehtu), sole (chodidlová plocha), medial claw (vnitřní prst), lateral claw (vnější prst), white line (bílá čára), abaxial wall (vnější rohová stěna), axial (vnitřní rohová stěna)

Běh nebo náhlé pohyby mohou zvýšit zátěž na jediný prst. Nerovnoměrná nebo částečná podpora prstu (rošty) mohou snížit nosnou plochu postižené končetiny(prstu). V obou případech však může dojít k překročení maximální hodnoty tlaku vyvíjeného na prst a hrozí prasknutí rohoviny. Jakmile se trhlina objeví, začnou se v ní množit bakterie. Hnůj a nečistoty mohou toto poranění skrýt a bakterie tak v klidu mohou pokračovat ve své práci a způsobit infekci.

 

Preventivní opatření

Mezitím Vy jako farmář můžete svým kravám poskytnout ty nejlepší podmínky. Tvrdost a odolnost paznehtu jsou ovlivněny zdravotním stavem a pohodou zvířete a chemickým složením keratinu. Proto musí být jako základ poskytnuto vyvážené krmení a dostatečné množství stopových prvků (např. Biotin). Kromě toho může být riziko infekce ve stáji sníženo pravidelným čištěním a dezinfekcí končetin například pomocí Lely Meteor. I přes dobrou výživu a čisté prostředí se účinek těchto desinfekčních opatření snižuje v momentě, kdy je pravidelná úprava paznehtů zanedbávána. Zejména v případě přerostlých vnějších paznehtů musí farmáři plánovat tuto pravidelnou úpravu paznehtů. Lely T4C Vám poskytuje možnost Vás včas upozornit a směrovat Vaše krávy na kontrolu a úpravu končetin pomocí paznehtářského příslušenství.

Závěrem je třeba říci, že pouze efektivní řešení všech tří aspektů je cesta k úspěchu.

V příštím článku si ukážeme současný vývoj upozornění na kulhání u krav.

 

Z Lely Farming Insights převzala Vanda Kurzová

Podpora faremního managementu